Home Phone

ลูกโรลเลอร์ล่างและบน

มีทั้งปีกเดี่ยวและปีกคู่ โดยเหมาะสำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถขุดขนาดใหญ่, และรถตักดิน ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.2 ถึง 120 ตัน มีการขึ้นรูปเปลือกลูกโรลเลอร์โดยใช้การกดทับด้วยความร้อน รวมถึงการผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน ทำให้เปลือกโรลเลอร์มีค่าความแข็งที่เป็นมาตรฐาน และทำให้โรลเลอร์มีความต้านทานการแตกหัก และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลูกโรลเลอร์ล่างและบน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *